HOME 제품소개 의료소모품
 
 
 
측정/혈압계/청진기    ㆍ거즈/망붕대/붕대    ㆍ글러브/라텍스/석션관    ㆍ린넨/보호대/지지대    ㆍ반창고/부직/테이프    ㆍ봉합사류/봉합침/각침    ㆍ소독약품류/소독제    ㆍ주사기/주사침/나비침    ㆍ진찰용품/처치/수술    ㆍ카테타/수액셋트    ㆍ캐스트/스프린트/골절핀    ㆍ탈지면/탄력/스타키넷    ㆍ필름/현상/정착    ㆍ검사/임상/페이퍼류    ㆍ넥칼라    ㆍ위생 및 기타    ㆍ장비소모품    ㆍ치과용   
 
사진 제품명 분류 포장단위
글로브6 1/2호/40P (얀셀) 글러브/라텍스/석션관 BX (40조)박스
글로브7 1/2호/40P(얀셀) 글러브/라텍스/석션관 7.0 (Sterile)/BX (40조)박스
글로브6호/40P(얀셀) 글러브/라텍스/석션관 6호/40P
글로브7호/40P(얀셀) 글러브/라텍스/석션관 7.0 /40P
비멸균글로브M(powder:X) 글러브/라텍스/석션관 M