HOME 제품소개 의료소모품
 
 
 
측정/혈압계/청진기    ㆍ거즈/망붕대/붕대    ㆍ글러브/라텍스/석션관    ㆍ린넨/보호대/지지대    ㆍ반창고/부직/테이프    ㆍ봉합사류/봉합침/각침    ㆍ소독약품류/소독제    ㆍ주사기/주사침/나비침    ㆍ진찰용품/처치/수술    ㆍ카테타/수액셋트    ㆍ캐스트/스프린트/골절핀    ㆍ탈지면/탄력/스타키넷    ㆍ필름/현상/정착    ㆍ검사/임상/페이퍼류    ㆍ넥칼라    ㆍ위생 및 기타    ㆍ장비소모품    ㆍ치과용   
 
사진 제품명 분류 포장단위
카테터24G 카테타/수액셋트 24G 50개(20G도 있음)
마이크로수액셋트60D(녹십자) 카테타/수액셋트 23G,60D
카테터18G/1.88/in/50ea(보인) 카테타/수액셋트 18G/1.88/in/BX (50ea)박스
수액셑50P/A120/20d(B/D) 카테타/수액셋트 50p
폴리카테터6FR(세운) 카테타/수액셋트 EA (1ea)
고양이카테터(부스터) 카테타/수액셋트
펌푸용수액셑203T/25ea(한국백신) 카테타/수액셋트 203T/25ea
피딩튜브5FR 카테타/수액셋트 5 FR / EA (1ea)
폴리카테터8F 카테타/수액셋트 8 FR
카테터22G/50P(보인) 카테타/수액셋트 50P